Wat hebben we met uw stem gedaan?

U wilt natuurlijk weten wat de VVD Meppel de afgelopen vier jaar met uw stem heeft gedaan. Hieronder vertellen we u dat graag!

De VVD heeft de afgelopen vier jaar niet stilgezeten…

 

·         De binnenstad krijgt een grote opknapbeurt en de bioscoop keert terug naar Meppel.

·         Lelijke plekken worden aangepakt en er zijn meer dan 500 woningen bijgebouwd.

·         Parkeren hebben we makkelijker gemaakt door belparkeren, acties en flitsparkeren.

·         Wij staan voor lage belastingen, Meppel heeft nu de laagste woonlasten van alle omliggende gemeenten.

Wat hebben wij met uw stem gedaan?

Amendementen:

 

Wijziging APV

Sommige regels zijn overbodig. En u mag van de VVD verwachten dat zij hierop scherp zijn. Zo bevatte ook de lokale algemene plaatselijke verordening een artikel tegen diefstal. Landelijke regels voorzagen hier echter al in, dit maakte deze lokale regel overbodig. Mede dankzij de VVD is dit artikel dan ook geschrapt.

 

Invoering statiegeldglazen

Bij de invoering van het nieuwe evenementenbeleid was minder regelgeving een zeer belangrijk onderwerp. Dit ging de VVD-fractie echter nog niet ver genoeg. Het evenementenbeleid bevatte een plan om een statiegeldsysteem in te gaan voeren bij de drukbezochte Meppeler evenementen. Het statiegeldsysteem leidde echter tot veel weerstand van de horeca vanwege de vele nieuwe extra regels, administratie en hoge kosten. Zodoende heeft de VVD-fractie door middel van een amendement de invoering van het statiegeld bij evenementen weten te stoppen, zodat de Meppeler evenementen voor iedereen laagdrempelig toegankelijk blijven. 

 

Verordening winkeltijden

Landelijk was er de VVD slogan: "shoppen is ook zondagsrust". Maar tegen de koopzondagen is er ook weerstand. Dit maakte de zondagsopenstelling een moeilijke politieke discussie. De VVD heeft zich ervoor ingezet dat de koopzondagen in het centrum Meppel behouden zijn. Ook de vreemde situatie dat sommige super- en bouwmarkten open waren terwijl anderen dicht moesten is voorbij. Dankzij de nieuwe verordening kan elke supermarkt in Meppel elke zondag open.

 

Artikel 213a onderzoek

Een artikel 213a onderzoek is een onderzoek waarbij het college kijkt naar de eigen doelmatigheid en doeltreffendheid. Burgemeester en Wethouders gaan er zelf over of zij een dergelijk onderzoek starten. De raad kan hiervoor geen opdracht geven. Dankzij een amendement is het college nu jaarlijks verplicht om de raad te informeren waarom zij wel of geen onderzoek uitvoeren. Hiermee heeft de gemeenteraad toch een soort vinger aan de pols, over een onderwerp dat alleen het college aangaat.

Initiatieven:

 

Binnenstadsplan

In mei 2017 haalde het binnenstadsplan geen meerderheid in de gemeenteraad. Dit tot ergernis van de VVD. Het binnenstadsplan legt de basis voor een grote opknapbeurt van de Meppeler binnenstad. Hiermee moet de binnenstad weer een aantrekkelijke plek worden om te winkelen, wonen en recreëren. Het is dan ook een van de speerpunten van onze wethouder Roelof Pieter Koning.

 

De ergernis toen het binnenstadsplan niet doorging was dan ook groot. Onder aanvoering van onze fractievoorzitter Frank Perquin is er een nieuw binnenstadsplan aan de raad aangeboden. Dit plan, met een budget van zes miljoen euro kon rekenen op een grote raadsmeerderheid. Zodoende worden in de toekomst de lelijke plaatsen in onze binnenstad verbeterd en is Meppel weer klaar voor de toekomst.

 

Toerisme en campersplaatsen

De VVD heeft bij monde van raadslid Annigje Udinga zich gedurende de raadsperiode ingezet voor een gastvrije gemeente. Meppel is een unieke stad en erg populair onder toeristen. Zodoende is er diverse malen een initiatief geweest om het aantal camperplaatsen te verruimen of juist nieuwe plaatsen voor campers aan te leggen in onze binnenstad. Door toeristen gastvrij en zonder al te veel obstakels te kunnen ontvangen is een economische impuls in de binnenstad mogelijk.

 

Ook is er een speciale avond georganiseerd op initiatief van de VVD om het toerisme in Meppel een impuls te geven. Op deze zeer succesvolle avond waren vele recreatieve ondernemers aanwezig om samen met overheid en inspirerende gastsprekers een aanzet te geven tot een toeristische impuls in Meppel. Tevens heeft raadslid Robin van Ulzen een motie ingediend om het college op te roepen de samenwerking met Steenwijkerland op te zoeken betreffende het toerisme in Giethoorn e.o. Deze oproep is door het college ondersteunt.

 

Moties

 

Verbeterslag jachthaven

De gemeente Meppel heeft voor lange tijd een oneerlijke concurrentie gevoerd met de campings en jachthavens in de regio. Door kromme en onduidelijke tariefplannen heerste er een onwenselijke situatie. Daarnaast was er bezuinigd op welkome faciliteiten voor de toeristen die Meppel bezoeken. Doordat raadslid Annigje Udinga een motie heeft ingediend gaat het college de tarieven aanpassen en krijgt onze toeristische sector een impuls!

 

Wifi in de jachthaven

De succesvolle oproep om de Meppeler jachthaven een upgrade te geven heeft een vervolg gekregen door de motie "schipper mag ik Wifi." Deze motie maakte het mogelijk om internetfaciliteiten aan te bieden aan de watersport- en camperrecreanten die Meppel aandoen.

 

Adoptiegroen

Op initiatief van raadslid Annigje Udinga heeft de VVD een motie ingediend waarbij het college het mogelijk moet maken voor inwoners om een stuk openbaar groen te adopteren. Een openbare ruimte die functioneel is ingericht en goed is onderhouden draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de stad.

 

Zet Meppel in het licht

Tijdens de donkere decemberdagen zijn vele steden prachtig verlicht. Zo niet meer Meppel, dit tot grote ergernis van de VVD-fractie die altijd heeft gepleit voor een goed winkelklimaat en een gezellige gastvrije binnenstad. Dankzij deze motie is er een budget vrijgekomen waarmee Meppel in de komende decembermaand weer vrolijk is verlicht voor de feestdagen.

 

Vervuiling openbare ruimte

Tijdens de voorjaarsbehandeling heeft Robin van Ulzen een motie ingediend om een brede discussie op te starten over de handhavingsprioriteiten van de gemeente Meppel. Verloedering in en om de stad moet namelijk worden voorkomen. Dit vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Meppel.

 

Behoud van de Schuilplaats in het Wilhelminapark

De kenmerkende schuilplaats midden in het Wilhelminapark dreigde gesloopt te gaan worden. De kosten waren te hoog, en het object te verouderd. Na een flinke discussie in de gemeenteraadsvergadering heeft de VVD gelukkig met een motie weten te voorkomen dat de schuilplaats gesloopt werd. Daarentegen wordt deze nu zelfs gerenoveerd. Zodoende blijft een karakteristiek stukje Wilhelminapark behouden.

 

Aanvliegroute Lelystad

De VVD in Meppel maakt zich grote zorgen om de leefbaarheid in Nijeveen. De liberale partij diende daarom in de raadsvergadering een motie in over vliegveld Lelystad. In de gepresenteerde vliegroutes is een zogenaamd wachtgebied opgenomen voor vliegtuigen. Deze ‘luchtrotonde’ gaat dwars door Nijeveen. Een zeer onwenselijke ontwikkeling vindt de VVD.

 

Toeristenbelasting

De VVD heeft er voor gezorgd dat de toeristenbelasting in de gemeente meppel niet ingevoerd is. De door hen ingediende motie werd door meerdere partijen ondersteund.

Vragen en kritische noten

 

Afval

De VVD heeft zich de afgelopen vier jaar kritisch getoond tegenover het afvalbeleid in Meppel. Stadsverloedering door afvalzakken of zelfs complete bankstellen bij de ondergrondse containers te plaatsen vinden wij onbegrijpelijk. Daarom hebben we hierop ook bij het college om actie gevraagd. Het betalen per storting, ook wel diftar genoemd is volgens ons zeer onwenselijk. Dit hebben wij dan ook telkens aangegeven wanneer de diftar ter sprake kwam.

 

In de tijd dat het afvalbrengstation van de ROVA Meppel verliet hebben wij ook vragen gesteld aan het college. De VVD wou weten wat de gevolgen voor de inwoners waren, en waarom de stortplaats in Havelte een goed alternatief is. Een substantiële daling van de kosten voor de stort is hierbij een belangrijke factor geweest.  Overkoepelend heeft de VVD in het voorjaar van 2017 een motie ingediend om vervuiling in de openbare ruimte tegen te gaan.

 

Flitsparkeren

Snel en fatsoenlijk even je auto kunnen parkeren voor een korte boodschap, iets ophalen of juist wegbrengen moet volgens de VVD mogelijk zijn. Het kan belemmerend zijn voor ondernemers als klanten niet bij hun winkel kunnen komen. Maar ook kan foutparkeren gevaarlijke situaties opleveren wanneer er wordt geparkeerd waar dat niet mogelijk is. Raadslid Annigje Udinga heeft zich daarom ingezet om flitsparkeren in Meppel mogelijk te maken. Flitsparkeren is maximaal een halfuur parkeren voor de snelle boodschap op strategische plaatsen zoals achter de blokker. Zodoende heeft de VVD weten te bereiken dat er nu flitsparkeerplaatsen op de kruisstraat zijn. Ook was er een vergevorderd voorstel voor het Zuideinde. Helaas bleek hiervoor geen raadsmeerderheid toen het puntje bij paaltje kwam. Maar wij blijven ons inzetten voor een duidelijk en efficiënt parkeerbeleid.

 

Bioscoop

Toen het duidelijk werd dat Meppel zonder een bioscoop kwam te zitten heeft de VVD-fractie gelijk vragen gesteld. Onze wethouder Roelof Pieter Koning is voortvarend aan de slag gegaan met het zoeken naar ondernemers die durfden te investeren in Meppel. Tussentijds heeft de fractie regelmatig om updates gevraagd betreffende de voortgang om een nieuwe bioscoop naar Meppel te halen.

Op 30 mei 2017 was eindelijk de kogel door de kerk. Na maandenlange stilte werd bekend dat Meppel weer een bioscoop krijgt in de Keyserstroom. Dit ging uiteraard niet vanzelf, en vanuit de gemeente is er door wethouder Koning veel werk verzet om de terugkeer mogelijk te maken. Met de aanstaande verbouwing van de Keyserstroom krijgt de voormalige V&D-locatie een grootse impuls. En de VVD-fractie is dan ook trots op het geleverde werk van haar wethouder.

 

Asielzoekerscentrum

In de winter van 2016 was de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) naar Meppel een groot punt van discussie in de Meppeler politiek, maar vooral ook onder de Meppelers. Klakkeloos akkoord gaan met de komst van een AZC was voor de VVD-fractie geen optie. Wij staan ervoor om onze verantwoordelijkheid te nemen, zeker gezien de asielproblematiek die toen heerste. Maar dit moest wel gepaard gaan met randvoorwaarden, garanties en goede antwoorden op onze vragen.

 

Daarom heeft Frank Perquin een motie opgesteld die vele zaken heeft meegegeven aan het college. Hieronder valt een grote opdracht voor het waarborgen van de veiligheid, communicatie voor de omwonenden en verkeer. Uiteindelijk betrof het lijstje met zaken voor het college meer dan twee pagina’s. Waar dit normaal gesproken een enkele alinea bevat. Deze motie is breed gedragen door de gemeenteraad en vormde voor de VVD de basis om verdere besluiten over het AZC kritisch te toetsen. Zoals bekend is de asielstroom dusdanig afgenomen door Europese afspraken dat een komst van een AZC in Meppel niet meer nodig was. Hiermee kwam een einde aan het dossier, waarop de VVD goed was voorbereid.

 

Transformatiegebied Noordpoort

Afgelopen periode waren er niet alleen plannen voor het centrum van Meppel. Ook het zogenoemde transformatiegebied is veel aan de orde geweest. Dit is het gebied rondom de brandweerkazerne tot aan de watertoren. In de voorgestelde plannen waren er diverse mogelijkheid om de verkeersdoorstroming te verbeteren, en het gebied wat zware industrie bevat te transformeren naar lichtere industrie, wonen en recreatie. 

 

Een nieuwe weg die de Steenwijkerstraatweg zou moeten vervangen kost zeer veel geld. De VVD is uiteraard voor een goede bereikbaarheid. Maar het aanleggen van een dure nieuwe stadsentree was voor ons letterlijk nog een brug te ver. Daarom is de VVD dan ook akkoord gegaan met de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het gebied, maar hebben we samen met een groot gedeelte van de gemeenteraad het nemen van een besluit over de infrastructuur voorlopig uitgesteld. Zolang wij nog niet overtuigd zijn van de nut en noodzaak is het wat ons betreft niet verantwoord te beginnen aan dergelijke massale investeringen.

 

Skatepark

Het Skatepark in de Koedijkslanden heeft hoognodig een opknapbeurt nodig. De VVD heeft hierover contact gezocht met de jongeren en artikel 32 vragen gesteld aan het College.

 

Parkeerautomaten

Meerdere parkeerautomaten waren in de drukke decembermaand kapot. Dit leidde tot veel frustratie bij bezoekers van het centrum. De VVD heeft vragen gesteld aan het College en ervoor gezorgd dat de kapotte automaten snel werden vervangen door exemplaren uit andere buurten van Meppel.

 

Kerstboom in de stad

De VVD fractie was teleurgesteld over het feit dat er wederom geen grote kerstboom in het centrum van Meppel te vinden was. Daarom plaatste zij zelf maar een boom met de oproep aan de ondernemersvereniging om dit volgend jaar goed op te pakken.